Belgelendirme süreci

Belgelendirme süreci, adayın kuruluşumuza başvurusu ile başlar. Başvuru hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak için tıklayınız. Başvurusu onaylanan aday sınav programına kaydedilir.

Sınav soruları nereden çıkacak?

Sınav soruları Ulusal Yeterliliklere göre hazırlanmıştır.

Sınavın yapılması

Sitemizde yer alan sınav şartnamelerinde belirtildiği şekilde adaylar teorik ve/veya performans sınavına girer. Sınav yeri kuruluşumuzun sınav alanında olabileceği gibi sınav için uygun bir alansa firmaların kendi sahalarında da yapılabilmektedir. Sınav, alanında yetkin bir değerlendirici tarafından yapılır.

 Sınav Kuralları

GENEL KURALLAR

◊ Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve erişilemeyecek şekilde kaldırılır.

◊ Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.

◊ Çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı gibi özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez.

◊ Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi METROPOL tarafından sağlanır. METROPOL tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

◊ Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

◊ Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmeleri yasaktır.

◊ Teorik sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmez.

◊ Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.

◊ Sınav kurallarını ihlâl eden adayların sınavı geçersiz sayılır.

◊ Adaylar sınavdan en az 15 dakika önce sınav alanında hazır bulunulur.

TEORİK SINAV  İÇİN KURALLAR                                                                                                      

◊ Sınav için tahsis edilmiş masa, sıra vb. üzerinde sınavla alakası olmayan nesneler bulundurulamaz. Sınıf düzenine sahip olmayan alanların (yemekhane, atölye gibi) sınav alanı olarak kullanılması durumunda sınav alanının sınav gerçekleştirmeye uygun temizlik ve düzene sahip olup olmadığı değerlendirici/gözetmen tarafından sınavdan önce kontrol edilir ve durum Sınav Hazırlık Ve Sınav Alanı Uygunluk Formuna işlenir. (Yemekhanelerin teorik sınav alanı olarak kullanılması durumunda masalarda tuzluk, kürdanlık, peçetelik, vb. nesneler bulunmaz.)

◊ Adaylar arasında adayların kopya çekmelerini veya birbirlerinden etkilenmelerini engelleyecek şekilde en az yarım metre boşluk bırakılır. Paravan gibi malzemeler kullanılarak bölünmüş sınav alanlarının kullanıldığı sınavlarda söz konusu koşul aranmaz.

◊ Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.

◊ Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.

◊ Mülakat sınavları teker teker ve adayların birbirinden etkilenmesini engelleyecek tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Sınavı biten adaylarla sınava girecek adaylar arasında soru paylaşılmaması için sınavı biten adaylar sınav bitimine kadar salondan çıkarılmaz.

PERFORMANS SINAV İÇİN KURALLAR

◊ Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.

◊ Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

◊ Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

◊ Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.

◊ İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.

◊ Sınavlara ait görüntülü kayıtlarda rahatça tanınmalarını sağlamak amacıyla adaylar, değerlendiriciler ve diğer kuruluş görevlileri sınav boyunca sırt numarası, yaka kartı gibi tanıtıcı materyal kullanır.

◊ Zaruri ihtiyaçlar dışında 2 saatte bir 10 dakikalık mola verilir. Sınav arasında kamera kaydı kapatılmamak kaydıyla en fazla 1 saat yemek molası verilebilir.

◊ Adayın kritik başarım ölçütünden geçememesi ve sınavın kalanında geriye dönerek düzeltilmesi mümkün olmadığının itiraza açık olmayacak kadar belirgin şekilde tespiti halinde adaya kritik başarım ölçütünden kaldığı ve sınava devam edip etmemesinin adayın inisiyatifinde olduğu belirtilir.

 

Belgelendirme Kararının Verilmesi

Belgelendirme kararı ise sınavı yapan kişiden farklı bir yetkin personel tarafından verilir. Sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararları verilerek  internet sitemizde yayımlanır. Ulusal yeterliliklerde belirtilen koşullara uyum sağlayan, başvuru şartları ve evrakları tam olan ve sınav sonuçları başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanır.

Ulusal yeterlilikte yer alan belge geçerlilik süresi, gözetim sıklığı gibi bilgiler Belge Logo Marka Kullanım sözleşmesine yazılır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesiyle birlikte adaya teslim edilir.

Belgelerin Düzenlenmesi

Devlet teşviğinden faydalanamayacak adaylar sınavlarda başarılı olduğu taktirde, sınav sonucunu öğrendikten sonra belge masraf karşılıklarını belgelendirme kararını veren yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan belge masraf karşılıkları, belge talebinden önce Mesleki Yeterlilik Kurumu hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte Belgelendirme Müdürü tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilir. Sınavda başarılı olamayan ve devlet teşviğinden faydalanan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz

Belgelendirme kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesi almaya hak kazanan bireyler talep ettiklerinde Birim Başarı Belgesi düzenlenir. Belgeler, başvuru formunda belgelendirilmiş kişinin belirttiği şekilde, belgelendirilmiş kişiye/firma yetkilisine imza karşılığı veya taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.  İlgilinin talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir. Bunun için tercüme bedeli belgelendirilmiş kişi tarafından ödenir.

Birim Başarı Belgelerinin Birleştirilmesi

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde bireyin talebi ile Birim Başarı Belgeleri birleştirilir. Birim başarı belgesini başka kuruluştan almış bireyler son birimi kuruluşumuzda başarıyla geçtiğinde Mesleki Yeterlilik Belgesi kuruluşumuz tarafından düzenlenir. 

Belgenin İptal Edilmesi, Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması

Aşağıda belirtilen durumlar tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır, kapsamı daraltılır ya da iptal edilir;

◊ Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alınması, belgenin askıya alınmasını ya da kapsamının daraltılmasını gerektirir

◊Belgeli kişinin bilgilerinde değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgesi askıya alınır.

◊Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması durumunda belgesi askıya alınır.

◊Belge gözetim süresini dolduran ve METROPOL tarafından istenilen belgeleri ibraz etmeyen kişilerin belgeleri askıya alınır.

◊ Gözetim Raporunun değerlendirilmesi sonucunda METROPOL tarafından belge kapsamı daraltılabilir, belge askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

◊ Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde belge iptal edilir.

◊ Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı davranan belgelendirilmiş kişinin, belgesi iptal edilir.

◊  Kişinin yazılı talebiyle kişinin belgesi askıya alınır, kapsamı daraltılır ya da iptal edilir.

◊ Askıya alınan belgenin sahibinin düzeltici faaliyeti belirtilen sürede yapmaması durumunda belge iptal edilir ya da duruma göre kapsamı daraltılır.

◊ Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması durumunda belgesi askıya alınır.

◊ Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda belgesi askıya alınır.

◊ Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması durumunda belgesi askıya alınır.

◊ Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi durumunda belgesi askıya alınır

Belgesi askıya alınan kişiye gerekçeleri 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir ve METROPOL web sitesinde duyurular bölümünde belgesi askıya alınan kişinin ad-soyad ve sertifika bilgileri yayınlanır. Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Belgesi iptal olan ya da askıya alınan kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumuna bildirilir.Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve METROPOL’e bildirilmesi için verilen süre 3 haftadır. Bu süre sonunda firma gerekli düzenlemeleri bildirmez ise askı/iptal süreci başlatılır.Belgenin askıda kalma süresi en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadardır. Bu sonunda belgenin askıdan kaldırılması için gerekli düzeltici faaliyeti yerine getiremeyen kişilerin belgesi iptal olur ya da duruma göre kapsamı daraltılır.Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur. Belgesi iptal edilen kişi Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi ve kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde METROPOL’e iade etmekle yükümlüdür. Belgenin iptal kararı, ilgili kurum ve kuruluşlara 15 gün içinde bildirilir.Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarına gözetim tarihine kadar uyum sağlaması gerekmektedir.Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar belgelendirilmiş personelin değişiklik şartlarına uyum sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir.

 

Belge Gözetimi

Belge sahibinin ilk gözetim raporu belge düzenleme tarihinden sonraki ikinci yılı takip eden ilk aydır. Gözetime yönelik Metropol internet sitesinde yapılan genel duyuruların yanı sıra, gözetim zamanı gelen belge sahipleri tespit edilerek 1 ay önce gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili mail, taahhütlü posta, telefon gibi iletişim araçları kullanılarak uyarıda bulunulur.

METROPOL, belgelendirdiği kişiyi, belgenin geçerlilik süresi içinde, belge aldığı tarihten itibaren ulusal yeterliliklere uygun olarak değerlendirir. Belgeli kişi meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden Gözetim Performans İzleme Raporunu doldurmasını ister. Eğer belgeli olduğu mesleği yapmıyorsa, belge aldıktan sonra, belgeli olduğu mesleği yaptığı işyerinden Gözetim Performans İzleme Raporunun doldurulması istenir.

Belgeli personel, Gözetim Performans İzleme Raporunu uygun bir şekilde ve zamanında METROPOL’ e sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.

Belgeli personelin, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için METROPOL tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi 3 aydır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.

Belgenin Yenilenmesi

Yeniden belgelendirme ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan yönteme ve “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” a uygun olarak yapılmaktadır. Belge yenileme işlemi belgenin geçerlilik süresi dolduğunda ve Belgelendirme programında yeniden belgelendirmeyi gerektirecek değişiklik olması durumunda yapılır. Yenileme faaliyetleri, ilgilinin belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine kuruluşumuz tarafından yapılır. Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin talepler kuruluşumuzca değerlendirilir.METROPOL tarafından belgelendirilmiş olup, belgesinin geçerlilik süresi dolacak olan belge sahiplerine aşağıda verilen başvuru tarihlerden bir ay önce belgenin geçerlilik süresinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için gerekli adımları mail, telefon veya yüz yüze görüşme yoluyla bildirir.  Bildirimlerin ardından yeniden belgelendirme başvurusu belgeli personel tarafından METROPOL’e Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu” kullanılarak yapılır. Belgeli personel, yeniden belgelendirme başvurusunu kendisine bildirim yapıldığı başvuru dönemi içerisinde yapabilir. Başvuru dönemi aşağıdaki şekildedir:

◊Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce;

◊Belgenin geçerlilik süresi 4 (dört) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 (dört) ay önce;

◊Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce;

◊Belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 (iki) ay önce başlar.

Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez. Yeniden belgelendirme kararı, Ulusal Yeterlilikte belirtildiği şekilde kanıt ve/veya portfolyo sunulması ve yeterlilik aldığı mesleği icra ettiği firma yetkilisinden Belge Yenileme Raporu’nu alarak kuruluşumuza teslim etmesi ya da ilgili yeterliliğe ait sınavlara girilmesi sonucu yapılan değerlendirme ile karar verici tarafından belirlenir. Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir. Yeniden belgelendirme sınavları belgeli personelin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması gerekmektedir. Belgeli personel iletişim bilgilerindeki değişiklikleri METROPOL’ e bildirmemesi halinde sorumluluk belgeli personele aittir. Belgeli personelin belge yenileme için yaptığı ödeme tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na belge talebi iletilir. Ulusal Yeterlilikte aksi belirtilmedikçe, yeni belgenin düzenlenme tarihi, belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir. Belgeli personel, yeniden belgelendirme talebini METROPOL’e yapabileceği gibi başka bir belgelendirme kuruluşuna da yapabilir. Başka bir belgelendirme kuruluşundan belge almış, yeniden belgelendirme başvurusu yapan belgeli personel, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen tüm sınavlara tabi tutulur.

Ulusal Yeterliliklerin güncellenmesi halinde, yeniden belgelendirme faaliyetleri güncel Ulusal Yeterliliğe uygun olarak gerçekleştirilir. (METROPOL’ün kapsamını güncel Ulusal Yeterliliğe göre güncellemesi halinde). Ulusal Yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklikler olması durumunda, belgeli personel yeterlilikte yapılan değişikliklere ve belirten şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması durumunda belge yenilemeye hak kazanır.Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde yeniden belgelendirmeye hak kazanması halinde belgeli personel için birden fazla belge düzenlenebilir. Birden fazla Ulusal Yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu Ulusal Yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulması durumunda; belgeli personelin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde belgeli personele yeni Ulusal Yeterlilikte belge düzenlenir. Ulusal Yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu Ulusal Yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir Ulusal Yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan Ulusal Yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

Belgenin Kaybedilmesi

Belgelendirilmiş kişi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ekinde kayıp ilanını belirterek talep eder. Belge yenileme ücreti alınarak 1 hafta içinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna belge talebi iletilir.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK VE SAHTECİLİK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ADAYLAR HAKKINDA GENELGE TASLAĞI